Privacy verklaring

PRIVACYVERKLARING WIFICENTRAAL

Onderstaande voorwaarden vertelt bezoeker welke informatie Wificentraal van bezoeker verzamelt, hoe Wificentraal deze informatie gebruikt, hoe Wificentraal de informatie beschermt en hoe bezoeker Wificentraal kan bereiken.

Bezoeker weet direct wanneer persoonlijke, identificeerbare informatie zal worden verzameld, omdat bezoeker daarvoor zelf een registratieformulier op www.Wificentraal.com dient in te vullen. De informatie die Wificentraal op deze wijze- met uw medeweten- verzamelt, zal worden gebruikt voor het toezenden van door bezoeker aangevraagde informatie met betrekking tot onze producten en diensten, of om feedback over onze website aan u te vragen. Indien bezoeker beslist geen informatie van ons wil ontvangen, verzoeken wij de bezoeker schriftelijk contact met ons op te nemen op het adres wat op de site www.wificentraal.com vermeldt staat.De veiligheid van informatie gezonden over het internet is nooit helemaal gewaarborgd. Ondanks dat heeft Wificentraal een hoop maatregelen genomen om de informatie zo veilig mogelijk te stellen.

Wificentraal zal de informatie niet delen met of verkopen aan een ander bedrijf, tenzij u aangeeft, schriftelijk, dat dit toegestaan is. Nooit informatie over bezoeker op de site plaatsen die andere personen zou kunnen vertellen waar u woont of wie u bent. Alleen informatie delen met onze medewerkers als het noodzakelijk is dat zij over deze informatie beschikken. Uw persoonlijke gegevens Altijd aanpassen of verwijderen indien bezoeker dit wenst.

Wij streven ernaar dat onze website zo gebruiksvriendelijk mogelijk is. Om ervoor te zorgen dat de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk is, kunnen wij informatie van bezoeker verzamelen.Wanneer u gebruik maakt van www.wificentraal.com, kunnen wij cookies plaatsen, dit zijn stukken informatie die door uw computer worden opgeslagen. Cookies vergemakkelijken voor u het internet surfen door uw preferenties te bewaren zodat u niet hoeft te heropenen elke keer dat u onze site bezoekt.

Wificentraal bewaart nooit passwoorden in cookies. Bezoeker kan deze cookies van zijn|haar computer verwijderen door het browsermenu te gebruiken. Om meer over deze functie te weten te komen, kunt u het beste uw browserinstructie of de helpfunctie raadplegen.

Bij elk bezoek aan www.wificentraal.com herkent onze webserver automatisch uw IP-adres evenals het type internetbrowser dat bezoeker gebruikt. Uw IP-adres is een nummer dat speciaal aan uw computer is gegeven. Wificentraal kan deze gegevens gebruiken voor het monitoren en checken van het gebruik van www.wificentraal.com. Wificentraal koppelt deze technische informatie op geen enkele wijze aan informatie waardoor u te identificeren zou zijn, waardoor bezoeker behoudens in geval van registratie als hierboven bedoeld, anoniem zult blijven.

Heeft u vragen over www.wificentraal.com of over ons Privacyverklaring ? Dan kunt u ons mailen. U kunt ons ook mailen indien u uw persoonlijke gegevens wenst te wijzigen of wenst dat deze verwijderd worden. Ons e-mail is info@Wificentraal.nl.

Ondanks de constante zorg en aandacht die Wificentraal aan de samenstelling van haar website besteedt, is het mogelijk dat de informatie die op onze website wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De informatie op onze website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht, prijswijzigingen zijn derhalve voorbehouden.

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijke beschermende werken (bijvoorbeeld handelsmerken) of andere in www.wificentraal.com opgeslagen informatie openbaar maken of vereenvoudigen zonder schriftelijke toestemming van Wificentraal en de respectievelijke eigenaren van beeld- en|of tekstmateriaal.

Wificentraal sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade en|of kosten, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit- of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van onze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om onze website te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade en|of kosten die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van onze website verkregen is of door andere aan de site gekoppelde sites, met inbegrip van, maar niet beperkt tot winstderving of indirecte, incidentele of gevolgschade.Door uw bezoek aan de site stemt bezoeker ermee in dat dit bezoek op uw eigen risico geschiedt.

Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Op verschillende plaatsen op de gehele site kunnen (automatische) koppelingen, links, worden aangeboden naar andere internetsites. Dit betekent dat Wificentraal verbonden is aan deze sites of de eigenaren ervan. Wificentraal is niet verantwoordelijk en|of aansprakelijk voor deze sites of voor privacybescherming op die websites. Als bezoeker linkt naar deze andere sites, dan is dat op risico van bezoeker. Wificentraal staat niet toe dat zonder haar uitdrukkelijke schriftelijke toestemming een link aan haar site wordt gekoppeld.

Elk bericht of materiaal dat bezoeker naar de site verzendt via e-mail of andere manier zal- behoudens het bepaalde in de privacy verklaring als dusdanig behandeld worden, niet vertrouwelijk en zonder eigendomsrecht. Alles wat bezoeker doorgeeft of verzendt wordt eigendom van Wificentraal en mag gebruikt worden voor elk doel. Bezoeker stemt ermee in dat bezoeker geen informatie zal toezenden die de rechten van derden schendt, waaronder auteursrechten, merkrechten, rechten met betrekking tot privacy of eigendomsrechten.

Bezoeker blijft zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de door bezoeker toegezonden informatie. Indien bezoeker www.wificentraal.com bezoekt kunnen wij in bepaalde gevallen (dus zonder registratie)- technische – informatie verzamelen, die niet persoonlijk identificeerbaar is. In het geval dat bezoeker zich registreert, worden wel persoonlijk identificeerbare gegevens opgeslagen. Zie hiervoor de privacyverklaring.Het Nederlandse recht is van toepassing. Alle geschillen worden berecht door de bevoegde rechter te Alkmaar, met dien verstande dat Wificentraal het recht behoudt ieder geschil aanhangig te maken bij de rechter die bevoegd is in de woonplaats van de bezoeker van onze website.

Druk- en zetfouten voorbehouden.Op onze producten en diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar (NH) onder nummer 37108400. Uw algemene voorwaarden wijzen wij van de hand en zijn niet van toepassing. Algemene voorwaarden www.wificentraal.com

© 2023 Wificentraal Jan Boltenhof 4 Heiloo | www.wificentraal.com | info@Wificentraal.com | 0653228948