Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN WIFICENTRAAL

Op toegang tot en gebruik van www.wificentraal.com zijn de onderstaande algemene leverings - en verkoop voorwaarden (hierna algemene voorwaarden) van toepassing, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Alkmaar (NH) onder nummer 37108400 . Lees deze voorwaarden zorgvuldig voordat u de website gebruikt. Uw gebruik van de site betekent dat u deze voorwaarden accepteert. Uw algemene voorwaarden wijzen wij uitdrukkelijk van de hand en zijn niet van toepassing. www.wificentraal.com wordt geëxploiteerd door Wificentraal, gevestigd in Heiloo (NH), Nederland.

De informatie op www.wificentraal.com dient slechts te worden gebruikt voor algemene informatiedoeleinden.Alle informatie op de site wordt u verstrekt zonder enige waarborg (als dusdanig). De klant en bezoeker: de wederpartij van Wificentraal. In de algemene voorwaarden en privacyverklaring |cookieverklaring worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven : de klant en bezoeker de wederpartij van Wificentraal.

Artikel 1. Algemeen

1.1 Deze voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten met Wificentraal betreffende de verkoop, levering, reparatie, onderhoud, aanbieding, actie van computers, componenten, randapparatuur, software en de daarmee verband houdende producten en | of diensten.

1.2 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden, waarvan de klant zich mocht bedienen wordt door Wificentraal uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3.Afwijkingen en | of aanvullingen op deze voorwaarden gelden uitsluitend wanneer deze schriftelijk aan de klant zijn bevestigd.1.4 Een exemplaar van deze voorwaarden is kosteloos verkrijgbaar bij de vestiging van Wificentraal en op www.wificentraal.com.

1.5 Wificentraal houdt zich het recht voor, deze voorwaarden tussentijds te wijzigen.

Artikel 2. Offertes en bestelling

2.1 Alle offertes van Wificentraal, in welke vorm ook, zijn steeds vrijblijvend, onverbindend en zolang de voorraad strekt, tenzij anders is overeengekomen.

2.2 Alle afbeeldingen, tekeningen en gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, gegevens met betrekking tot de toepasbaarheid van de apparatuur voor nieuwe technologieën, in prijslijsten, folders, nieuwsbrieven, aanbiedingen, acties en brochures worden met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Geringe afwijkingen in de door Wificentraal verstrekte gegevens zijn toelaatbaar voor zover zij niet uitmonden in een door Wificentraal te verrichten wezenlijk andere prestatie. Wificentraal behoudt zich echter uitdrukkelijk het recht voor, met inachtneming van het bovenstaande veranderingen en verbeteringen ten opzichte van de verstrekte gegevens, die goed zijn aan de technische vooruitgang aan te brengen. De klant kan hier echter geen rechten aan ontlenen.

2.3 Wificentraal kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de klant had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

Artikel 3. Overeenkomsten

3.1 Met uitzondering van contante verkopen en vooruitbetalingen komen overeenkomsten niet tot stand door het zenden van een bestelling, doch uitsluitend door schriftelijke orderbevestiging van Wificentraal.

3.2 Een schriftelijke opdrachtbevestiging of een bevestiging van een wijziging in een overeenkomst wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de klant meteen schriftelijk bezwaar maakt.

Artikel 4. Prijzen

4.1 Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Aan de gevolgen van druk- en zetfouten kunnen geen rechten worden ontleend.

4.2 De prijzen zijn, tenzij anders vermeld, gebaseerd op contante betaling en levering in de vestiging van Wificentraal of via www.wificentraal.com; inclusief BTW; in Euro's;

exclusief vracht, montage (uurtarief *), installatie, in bedrijfstelling en instructie. *uurtarief. Wificentraal behoudt zich het recht voor om de tarieven te wijzigen. De tarieven zijn te vinden in de tarievenlijst op www.wificentraal.com. tarieven.

4.3 Behoudens in het geval van contante verkoop, dient de betaling van de door Wificentraal geleverde goederen en | of diensten te geschieden binnen acht (8) dagen na factuurdatum tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Na het verstrijken van dertig (30) dagen na de factuurdatum is de klant die in gebreke blijft met tijdige betaling, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling vereist is, van rechtswege in verzuim en is hij over het openstaande factuurbedrag een rente verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als een hele maand geldt. Verder is Wificentraal bij deze gerechtigd het door de klant verschuldigde bedrag te verhogen met (buiten) gerechtelijke invorderingskosten, die van advocaten, deurwaarders, interne kosten etc. daaronder begrepen. Worden deze kosten niet tijdig voldaan, dan zullen die, vooruitlopend op de vaststelling van de werkelijke kosten, voorlopig worden bepaald op een bedrag van 15% van de onbetaalde factuur, met een minimum van € 225,-- euro.

4.4 Door de klant gedane betalingen bestrijken steeds ter afhandeling in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

4.5 Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.

Artikel 5. Risico

5.1 De goederen zijn en reizen voor risico van de klant vanaf vestiging Wificentraal.

5.2 Wificentraal is gerechtigd tot het doen van deelleveringen.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

6.1 Wificentraal behoudt zich de eigendom voor alle door haar geleverde goederen tot op het moment van volledige betaling van de prijs van alle door Wificentraal aan de klant geleverde of nog te leveren goederen, alsmede van eventuele vorderingen voor door Wificentraal ten behoeve van de klant in het kader van de levering van goederen verrichtten of nog te verrichten werkzaamheden en of diensten en hetgeen Wificentraal van de klant te vorderen mocht hebben wegens een tekortkoming van de klant in de nakoming van de tussen Wificentraal en de klant gesloten overeenkomst, daaronder begrepen incassokosten, rente en boeten.

6.2 Indien de klant zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van Wificentraal niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede indien zijn faillissement is | wordt aangevraagd, hij in staat van faillissement wordt verklaard, hij surséance van betaling aanvraagt, dan wel aan zijn crediteuren of een deel van hen een regeling of een akkoord aanbiedt, voorts hij beslaglegging op zijn activa of een deel daarvan, dan wel hij tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat, alsmede in geval van overlijden, onder curatele stelling of indien hij op andere wijze het beheer dan wel de leiding over zijn bedrijf, zaken of een deel daarvan verliest, is de klant van rechtswege in verzuim en is elke vordering die Wificentraal te hare laste heeft of verkrijgt, dadelijk en ineens opeisbaar zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist. Wificentraal heeft het recht, zonder enige ingebrekestelling, harerzijds de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze of gedeeltelijk te ontbinden.

6.3 Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren enzovoort opgenomen in kranten en folders, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en | of ontbinding zijn.

Artikel 7. Aflevering en reclames

7.1 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Wificentraal bestellingen tenminste binnen vijf (5) dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad of niet meer leverbaar is), of er is om een andere reden vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de klant binnen twee (2) weken na bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

7.2 Aan de leveringsplicht van Wificentraal zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Wificentraal geleverde zaken een keer aan de klant zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van Wificentraal en|of vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

7.3 Alle genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen daarom geen rechten worden ontleend. De klant is niet gerechtigd om op grond van reclames de betaling op te schorten

Artikel 8. Zichttermijn | Herroepingsrecht

8.1. Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien (14) dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de klant.. Tijdens deze termijn zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De klant dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te gebeuren in zo oorspronkelijk mogelijke staat (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Indien de zaken bij de klant zijn gebruikt en | of beschadigd zijn geraakt, dan vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin. Wificentraal draagt er zorg voor dat binnen dertig (30) dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de klant wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de klant.

8.2 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in 8.1, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebben op diensten. Op diensten waarbij Wificentraal slechts als tussenpersoon en | of agent optreedt zullen de algemene voorwaarden van de daadwerkelijke dienstverlener van toepassing zijn.

8.3 Het herroepingsrecht geldt niet voor: Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt en waarop de leverancier geen invloed heeft. Producten die volgens specificaties van de klant zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben. Audio- en video- opnamen en software waarvan de klant de verzegeling heeft verbroken.

Artikel 9. Garantie

9.1 Wificentraal verleent ten aanzien van het geleverde een zogenaamde 'carry-in' *- garantie op fabricage- en materiaalfouten, met uitzondering van toetsenborden, muizen, joysticks, batterijen en accu's van draagbare computers alsmede verbruiksmaterialen zoals papier, linten en verwisselbare informatiedragers e.d. of het verlies van informatie van de apparatuur van de bij de apparatuur geleverde magnetische informatiedragers. *carry-in garantie houdt in, dat de klant het geleverde (met uitzondering van; zie boven) zelf ter reparatie aanbiedt aan Wificentraal. Als de klant gebruik wil maken van haar| zijn carry-in garantie, bel dan eerst Wificentraal. Het probleem wordt dan geanalyseerd, want het is mogelijk dat het probleem telefonisch ( met hulp op afstand) kan worden opgelost. Indien nodig worden verdere afspraken gemaakt hoe (verpakt, aankoopbewijs, typenummer en een klachtomschrijving) de klant het geleverde het beste aan Wificentraal kan aanbieden. Voordat de klant contact opneemt: zorg dat u een reserve - kopie heeft van belangrijke bestanden, noteer eventuele foutmeldingen en systeemboodschappen, maak een korte omschrijving van het probleem en beschrijf wanneer het probleem zich voordoet. Onder de carry-in garantie valt niet: herstel en installatie van software en/of databestanden, immateriële- of gevolgschade, schade aan overige computersystemen of randapparatuur. De carry-in service vervalt als: het serienummer achterop de computer is verwijderd of gewijzigd.

9.2 De garantie voor de producten van Wificentraal die zijn voorzien van fabrieksmatig aangebrachte serienummers, strekt tot kosteloze reparatie, indien binnen vierentwintig (24) maanden na datum van aankoop door Wificentraal een fabricage- of materiaalfout wordt geconstateerd, dit geldt onverminderd de wettelijke rechten van de consument. Indien zich binnen veertien (14) dagen na aankoop een ernstige hardware storing voordoet, kan de apparatuur, na overleg met en bij het verkooppunt, worden geruild en geretourneerd met volledige teruggave van het aankoopbedrag. Een en ander geschiedt slechts wanneer het defecte product (onbeschadigd) en in zo oorspronkelijk mogelijke staat wordt geretourneerd. Veertien (14) dagen dode pixel omruilgarantie. Dat houdt in dat een scherm met dode pixel voor u wordt omgeruild, mits onbeschadigd en in zo oorspronkelijk mogelijke staat.

9.3 Met betrekking tot producten van derden is Wificentraal tot geen verdere garantie gehouden dan die welke zij van haar leverancier heeft verkregen of welke de leverancier rechtstreeks aan de eindgebruiker (klant) verleent.

9.4 Door reparatie en | of vervanging gaat de garantietermijn niet opnieuw lopen. Op de reparaties zelf wordt echter een garantie gegeven met een tijdsduur van negentig (90) dagen.

9.5 Wanneer er sprake is van ondeskundig gebruik, verkeerd aansluiten, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerking van vocht, zand of andere oorzaken die buiten de invloedssfeer van Wificentraal liggen, komt de garantie te vervallen. De garantie strekt zich nooit uit tot vergoeding van kosten of schade doordat de koper zelf wijzigingen of reparaties aan de producten verricht of doet verrichten dan wel indien de producten voor andere doeleinden zijn aangewend dan waarvoor deze zijn bestemd, dan wel op onzorgvuldige of onoordeelkundige wijze zijn behandeld of onderhouden. In geval "virussen" worden geconstateerd, behoudt Wificentraal zich het recht voor deze te verwijderen en de daarmee gemoeide kosten in rekening te brengen. Wificentraal is niet aansprakelijk voor schade ten gevolg van verlies van enige data welke vastgelegd op magnetische en of andere informatiedragers. Wel wordt er indien gewenst een back-up gemaakt van de data, hierbij heeft Wificentraal en haar werknemers geen enkele aansprakelijkheid voor enige immateriële schade of gevolgschade hoe dan ook ontstaan aan derden, zulks ongeacht de oorzaak. De klant vrijwaart Wificentraal en haar werknemers tegen alle aanspraken ter zake welke derden geldend zouden kunnen maken.

Privacyverklaring. Wificentraal gaat vertrouwelijk met klantgegevens om. Indien Wificentraal bij toeval tijdens werkzaamheden strafbare feiten aantreft is Wificentraal verplicht daarvan aangifte te doen.

Bij een reparatie, wijziging , nalatigheid klant (geen upgrading of niet beschermd zijn door een antivirusprogramma) wordt uitgegaan van de werkzaamheden die zijn omschreven. De prijs wordt vastgesteld op basis van de tijdsduur.

9.6 Wificentraal is tot geen andere garantie gehouden dan in dit artikel bepaald.

9.7 Een door Wificentraal, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de klant ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Wificentraal jegens Wificentraal kan doen gelden op grond van de wet en|of de overeenkomst op afstand.

Artikel 10. Software

10.1 voor de levering van software gelden de bij de informatiedrager gevoegde licentie- of andere voorwaarden van de producent. Door opening van de op de informatiedrager aangebrachte verzegeling erkent de klant (koper) uitdrukkelijk voornoemde voorwaarden. De klant die de toepasselijkheid van voornoemde voorwaarden niet erkent, heeft het recht de verzegelde informatiedrager te retourneren. Welk recht binnen acht (8) dagen na ontvangst van de software door de klant schriftelijk moet worden uitgeoefend.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

11.1 Voor enige directe of indirecte schade waarvoor Wificentraal in deze voorwaarden de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft aanvaard zal Wificentraal niet aansprakelijk zijn, behoudens schade veroorzaakt door opzet of grove schuld | nalatigheid aan de zijde van Wificentraal.

11.2 De klant vrijwaart Wificentraal te dezer zaken tegen alle aanspraken van derden.

11.3 De aansprakelijkheid van Wificentraal blijft te allen tijde beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de betreffende levering dan wel het bedrag dat Wificentraal de klant maximaal in rekening had kunnen brengen.

11.4 De beperking van de aansprakelijkheid zoals bepaald in dit artikel geldt op gelijke wijze voor medewerkers, werknemers en alle andere personen die door Wificentraal ter uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

11.5 Wificentraal is niet aansprakelijk voor het verlies van data of de gevolgschade die daar opvolgt op welke wijze dan ook. De klant is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor een deugdelijke back- up van zijn | haar data. Hieronder vallen onder andere; defect geraakte opslag, media en uitvoering van reparaties aan hard en | of software.

Artikel 12. Privacy

12.1 Indien u een bestelling plaats bij Wificentraal dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Wificentraal. Wificentraal houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet aan derden verstrekken. Lees ook onze privacyverklaring en cookieverklaring.

12.2 Wificentraal respecteert de privacy van haar klanten en de gebruikers van haar website en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

12.3 Wificentraal maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies zodat u uzelf van deze mailinglijst kunt verwijderen.

12.4 Wificentraal is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen door overmacht. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de Wet en Jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet - voorzien waarop Wificentraal geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Wificentraal niet in staat is haar verplichtingen na te komen, werkstakingen bij Wificentraal daaronder begrepen. Wificentraal heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheden die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Wificentraal haar verbintenis had moeten nakomen. Tijdens overmacht worden de levering- en andere verplichtingen van Wificentraal opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Wificentraal niet mogelijk is langer duurt dan twee (2) weken, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Indien Wificentraal bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

12.5 Indien dit door klant wordt gewenst, kan een proefopstelling worden geplaatst. Een proefopstelling zal tenzij anders is overeengekomen niet langer dan acht (8) dagen duren. De klant is ten aanzien van een proefopstelling aansprakelijk voor gebruik, beschadiging, diefstal of verlies van producten tot ten hoogste de bruto cataloguswaarde van de betrokken producten.

12.6 De handelsmerken, logo, naam (samen de "Handelsmerken") getoond op de website zijn geregistreerde en ongeregistreerde handelsmerken van Wificentraal. Niets dat deze site bevat mag worden geïnterpreteerd als het verlenen van een licentie of recht om een handelsmerk getoond op de site, te gebruiken zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Wificentraal. Het gebruik van de handelsmerken van Wificentraal is strikt verboden.

Artikel 13. Toepasselijkheid

13.1 Deze voorwaarden en de overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht indien de offertes, bestellingen en|of leveranties vanuit en|of in Nederland zijn gemaakt, respectievelijk worden verricht.

13.2 Met inachtneming van art . 100 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, worden alle geschillen voortvloeiend uit of samenhangend met een tussen Wificentraal en haar afnemer gesloten overeenkomst bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter in Alkmaar, met dien verstande dat Wificentraal het recht behoudt ieder geschil aanhangig te maken bij de rechter die bevoegd is in de woonplaats van de afnemer.

Artikel 14. Overige bepalingen

14.1 In geval afzonderlijke in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk hun werking zouden verliezen, zal dit geen consequenties hebben voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.

Wanneer afdrukken van onze algemene voorwaarden u niet lukt, dan kunt u onze algemene voorwaarden, gratis, in onze winkel aan de Westerweg 160 in Heiloo ophalen. De algemene voorwaarden via de post naar u opsturen of e-mailen is ook mogelijk.

© 2023 Wificentraal | info@wificentraal.com | 0653228948 | Jan Boltenhof 4 Heiloo . Alle rechten voorbehouden